แบบฟอร์มลาพักร้อนและลาป่วย

Leave Form

แบบฟอร์มลาพักร้อนและลาป่วย

Vacation/ Leave of absence Request form

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอลาพักตามรายการข้างล้างนี้

May I request the following leave of absence and vacation
ข้าพเจ้ามีความประสงค์
ตรวจสอบให้ถูกต้อง ไม่นับรวมวันหยุด / Verify for accuracy, excluding non-working days.