ข่าวพันธกิจ

ข่าวพันธกิจสำหรับผู้ใหญ่ 2024

ข่าวพันธกิจ งวด 1

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2023/12/Adult-Mission-Story-Q1-2024-Thai.pdf

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2023/12/Cover-Adult-Mission-Story-Q1-2024-thai.jpg

ข่าวพันธกิจสำหรับเด็ก 2024

ข่าวพันธกิจเด็ก งวด 1

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2023/12/Children-Mission-Story-Q1-2024-Thai.pd

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2023/12/Cover-Children-Mission-Story-Q1-2024-thai.jpg

ข้อคิดเงินถวาย 2024

ข้อคิดเงินถวาย งวด 1

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2023/12/Tithe-Offering-Read-Q1-2024-Thai.pdf

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2023/12/Cover-Tithe-Offering-Q1-2024-thai.jpg

ข่าวพันธกิจสำหรับผู้ใหญ่ 2023

ข่าวพันธกิจ งวด 1

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2022/12/MissionAdultStory-Q1-2023.pdf”

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2022/12/adult-mission-story-q1-2023.jpg

ข่าวพันธกิจ งวด 2

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2023/03/ข่าวพันธกิจผู้ใหญ่-Q2-2023.pdf

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2023/03/1679904916717.jpg

ข่าวพันธกิจ งวด 3

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2023/06/Mission-Story-TH-Q3-2023.pdf

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2023/06/AMS-Q3-2023.jpg

ข่าวพันธกิจ งวด 4

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2023/09/Mission-Story-Thai-Q4-2023.pdf

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2023/09/1693545572635.jpg

ข่าวพันธกิจสำหรับเด็ก 2023

ข่าวพันธกิจเด็ก งวด 1

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2022/12/MissionChildrenStoryQ1-2023.pdf

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2022/12/children-mission-story-q1-2023.jpg

ข่าวพันธกิจเด็ก งวด 2

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2023/03/ข่าวพันธกิจเด็กงวด-Q2-2023.pdf

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2023/03/1679904892842.jpg

ข่าวพันธกิจเด็ก งวด 3

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2023/06/Mission-Story-Children-TH-Q3-2023.pdf

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2023/06/CMS-Q3-2023.jpg

ข่าวพันธกิจเด็ก งวด 4

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2023/09/Children-Mission-Story-Thai-Q4-2023.pdf

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2023/09/1693545548617.jpg

ข้อคิดเงินถวาย 2023

ข้อคิดเงินถวาย งวด 1″ url=”https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2022/12/TithesOfferingReadingQ1-2023.pdf

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2022/12/tithes-offering-reading-q1-2023-e1693792755202.jpg

ข้อคิดเงินถวาย งวด 2

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2023/03/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2-Q2-2023.pdf

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2023/03/1679904956302.jpg

ข้อคิดเงินถวาย งวด 3

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2023/06/Offering-TH-Q3-2023.pdf

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2023/06/OF-Q3-2023.jpg

ข้อคิดเงินถวาย งวด 4

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2023/09/Tithe-Offering-Q4-2023-Thai.pdf

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2023/09/1693545614028.jpg

ข่าวพันธกิจสำหรับผู้ใหญ่ 2022

ข่าวพันธกิจ งวด 1

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2022/01/ข่าวพันธกิจผู้ใหญ่-Q1-2022.pdf

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2022/01/Screenshot-2022-01-04-101106.jpg

ข่าวพันธกิจ งวด 2

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2022/04/ข่าวพันธกิจผู้ใหญ่-Q2-2022.pdf

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2022/04/Screenshot-2022-04-21-093557.jpg

ข่าวพันธกิจ งวด 3

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2022/05/-newsq3-2022.pdf

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2022/05/screenshot-2022-05-25-102626.jpg

ข่าวพันธกิจ งวด 4

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2022/09/ข่าวพันธกิจผู้ใหญ่-Q4-2022.pdf

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2022/09/MisionNews4-2022.jpg

ข่าวพันธกิจสำหรับเด็ก 2022

ข่าวพันธกิจเด็ก งวด 1

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2022/01/ข่าวพันธกิจเด็กงวด-1-ปี-2022.pdf

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2022/01/Screenshot-2022-01-04-101526.jpg

ข่าวพันธกิจเด็ก งวด 2

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2022/04/ข่าวพันธกิจเด็กงวด-2-ปี-2022.pdf

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2022/04/Screenshot-2022-04-23-194109.jpg

ข่าวพันธกิจเด็ก งวด 3

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2022/06/-3-2022.pdf”

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2022/06/-am-q3-2022.jpg

ข่าวพันธกิจเด็ก งวด 4

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2022/09/ข่าวพันธกิจเด็กงวด-Q4-2022.pdf

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2022/09/ChildrenMissionNews4-2022.jpg

ข่าวพันธกิจสำหรับผู้ใหญ่ 2021

ข่าวพันธกิจ งวด 1″ url=”https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2021/01/ข่าวพันธกิจผู้ใหญ่-Q1-2021-pdf.pdf

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2021/01/MS-1Q-219×300.jpg

ข่าวพันธกิจ งวด 2

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2021/03/ข่าวพันธกิจผู้ใหญ่-Q2-2021.pdf

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2021/03/2021-2.jpg

ข่าวพันธกิจ งวด 3

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2021/06/ข่าวพันธกิจผู้ใหญ่-Q3-2021.pdf

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2021/06/Ms-Q3.jpg

ข่าวพันธกิจ งวด 4

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ข่าวพันธกิจผู้ใหญ่-Q4-2021.pdf

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2021/09/Screenshot-2021-09-28-080111.jpg

ข่าวพันธกิจสำหรับเด็ก 2021

ข่าวพันธกิจเด็ก งวด 1″ url=”https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2021/01/ข่าวพันธกิจเด็กงวด-1-ปี-2021.pdf

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2021/01/MS-Q1-245×300.jpg

ข่าวพันธกิจเด็ก งวด 2

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2021/03/ข่าวพันธกิจเด็กงวด-2-ปี-2021.pdf

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2021/03/2021-2-c.jpg

ข่าวพันธกิจเด็ก งวด 3

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2021/06/ข่าวพันธกิจเด็กงวด-3-ปี-2021.pdf

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2021/06/Q3.jpg

ข่าวพันธกิจเด็ก งวด 4

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ข่าวพันธกิจงวด-4-ปี-2021.pdf

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2021/09/Screenshot-2021-09-28-080816.jpg

ข่าวพันธกิจสำหรับผู้ใหญ่ 2020

ข่าวพันธกิจ งวด 1

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2020/01/ข่าวพันธกิจผู้ใหญ่-Q1-2020-pdf.pdf

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2020/03/Adult-MSS-q1-201×300.jpg

ข่าวพันธกิจ งวด 2

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2020/04/ข่าวพันธกิจผู้ใหญ่-Q2-2020-pdf.pdf

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2020/04/MSS-Q2-205×300.jpg

ข่าวพันธกิจ งวด 3

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2020/07/ข่าวพันธกิจผู้ใหญ่-Q3-2020.pdf

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2020/07/12.jpg

ข่าวพันธกิจ งวด 4

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2020/09/ข่าวพันธกิจผู้ใหญ่-Q4-2020.pdf

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2020/09/4Q.jpg

ข่าวพันธกิจสำหรับเด็ก 2020

ข่าวพันธกิจเด็ก งวด 1

https://am.adventistmission.org/mq-children

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2020/03/Child-MSS-Q1-230×300.jpg

ข่าวพันธกิจเด็ก งวด 2

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2020/03/ข่าวพันธกิจเด็กงวด-2-ปี-2020.pdf

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2020/03/Child-MSS-Q2-217×300.jpg

ข่าวพันธกิจเด็ก งวด 4

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2020/09/ข่าวพันธกิจเด็กงวด-4-ปี-2020.pdf

https://www.adventist.or.th/wp-content/uploads/2020/09/1-223×300.jpg

ข่าวพันธกิจสำหรับผู้ใหญ่