Select Page

ข่าวที่ได้ส่งแล้ว

1.

2.

ชื่อโบสถ์: Bangkok International Church

ชื่อ-นามสกุล: ศจ. คริษธิ์ ท่อมงกุฏ

ส่งเมื่อ: June 25, 2022

หัวเรื่อง: การรับบัติศมา 4 คน โบสถ์ BIC

เนื้อหา:

การรับบัติศมา 4 คน โบสถ์ BIC เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2022

สรุป:

การรับบัติศมา 4 คน โบสถ์ BIC เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2022

ประเภท: กลางโซน 2

1.

2.

3.

4.

ชื่อโบสถ์: โบสถ์ขอนแก่น

ชื่อ-นามสกุล: ศจ. พาดา ธาราทรัพย์อนันต์

ส่งเมื่อ: June 23, 2022

หัวเรื่อง: การอบรมผู้ปกครองโบสถ์ ณ โบสถ์ขอนแก่น

เนื้อหา:

อบรมผู้ปกครอง มัคนายก มัคนายิกา อีสานโซน1 ณ คริสตจักรขอนแก่น ระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2022

สรุป:

อบรมผู้ปกครอง มัคนายก มัคนายิกา อีสานโซน1 ณ คริสตจักรขอนแก่น ระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2022

ประเภท: อีสานโซน 1, แผนกศาสนาจารย์

1.

2.

3.

ชื่อโบสถ์: กลุ่มอ่อนนุช

ชื่อ-นามสกุล: อ. รัศมี นครังสุ

ส่งเมื่อ: June 11, 2022

หัวเรื่อง: วันสตรีกลุ่มอ่อนนุช

เนื้อหา:

กลุ่มอ่อนนุช ในวันพันธกิจสตรี ทางกลุ่มของเราให้สตรีทุกคนมีส่วนในการแบ่งปันคำพยานส่วนตัวและหนุนใจผ่านข้อพระคำภีร์คนละหนึ่งคำพยานและพระคำภีร์หนึ่งข้อ

สรุป:

กลุ่มอ่อนนุช ในวันพันธกิจสตรี ทางกลุ่มของเราให้สตรีทุกคนมีส่วนในการแบ่งปันคำพยานส่วนตัวและหนุนใจผ่านข้อพระคำภีร์คนละหนึ่งคำพยานและพระคำภีร์หนึ่งข้อ

ประเภท: กลางโซน 1, สตรี

1.

2.

3.

4.

ชื่อโบสถ์: โบสถ์อุดรธานี

ชื่อ-นามสกุล: อ. วรากร อัคคเดชชานน

ส่งเมื่อ: June 18, 2022

หัวเรื่อง: วันสตรี โบสถ์อุดรธานี

เนื้อหา:

วันสตรี โบสถ์อุดรธานี

สรุป:

วันสตรี โบสถ์อุดรธานี

ประเภท: สตรี, อีสานโซน 1

1.

2.

3.

4.

ชื่อโบสถ์: โบสถ์โคกศรี

ชื่อ-นามสกุล: อ. พิกุล ภูคงน้ำ

ส่งเมื่อ: June 18, 2022

หัวเรื่อง: วันสตรีโบสถ์โคกศรี

เนื้อหา:

วันสตรีโบสถ์โคกศรี จ. กาฬสินธุ์ เมื่อวันสะบาโตที่ 18 มิถุนายน 2022

สรุป:

วันสตรีโบสถ์โคกศรี จ. กาฬสินธุ์ เมื่อวันสะบาโตที่ 18 มิถุนายน 2022

ประเภท: สตรี, อีสานโซน 1

1.

ชื่อโบสถ์: ฝ่ายสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา

ชื่อ-นามสกุล: ศจ. คารม พรมอุทิศ

ส่งเมื่อ: June 16, 2022

หัวเรื่อง: การประชุม 5 องค์กรร่วมจัดพิธีถวายพระพร

เนื้อหา:

การประชุม 5 องค์กรศาสนาคริสต์ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2022 เพื่อวางแผนการจัดนมัสการพระเจ้า พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรราชาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 256 ในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2022 ณ สภาคริสตจักรในประเทศ สะพานหัวช้าง

สรุป:

การประชุม 5 องค์กรศาสนาคริสต์ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2022 เพื่อวางแผนการจัดนมัสการพระเจ้า พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรราชาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 256 ในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2022 ณ สภาคริสตจักรในประเทศ สะพานหัวช้าง

ประเภท: สิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา

1.

2.

ชื่อโบสถ์: ฝ่ายบริหารสำนักงานมิชชัน

ชื่อ-นามสกุล: ศจ. คริษธิ์ ท่อมงกุฎ

ส่งเมื่อ: June 19, 2022

หัวเรื่อง: การเยี่ยมเยียนและอธิษฐานอวยพร

เนื้อหา:

ฝ่ายบริหารสำนักงานมิชชัน ได้เยี่ยมเยียนเพื่ออำนวยพร

สรุป:

ฝ่ายบริหารสำนักงานมิชชัน ได้เยี่ยมเยียนเพื่ออำนวยพร

ประเภท: ฝ่ายบริหาร

1.

2.

3.

ชื่อโบสถ์: โบสถ์นาดู่

ชื่อ-นามสกุล: อ. ณฐมน เสนคำสอน

ส่งเมื่อ: June 18, 2022

หัวเรื่อง: กิจกรรมสอนพระคัมภีร์เด็ก

เนื้อหา:

กิจกรรมสอนพระคัมภีร์เด็กในวันสะบาโต เด็กๆ ให้ความสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับพระเยซู

สรุป:

กิจกรรมสอนพระคัมภีร์เด็กในวันสะบาโต เด็กๆ ให้ความสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับพระเยซู

ประเภท: พันธกิจเด็ก, อีสานโซน 2

1.

2.

3.

ชื่อโบสถ์: ฝ่ายการสื่อสารสัมพันธ์

ชื่อ-นามสกุล: ศจ. คารม พรมอุทิศ

ส่งเมื่อ: June 19, 2022

หัวเรื่อง: การประกวดแต่งเพลงคริสเตียน

เนื้อหา:

ขอเชิญชวนพี่น้องสมาชิกและผู้สนใจ ได้ร่วมประกวดแต่งเพลงคริสเตียน ไม่จำกัดแนวเพลง คนละ 1 ผลงาน แต่งเนื้อร้อง ทำนอง และบันทึกผลงานในรูปแบบ MP3 ส่งมาตามลิงค์นี้ https://www.adventist.or.th/song-submit/ เพื่อค้นหาผู้ที่มีความสามารถและมีภาระใจที่จะร่วมทำเพลงสำหรับเยาวชนได้ขับร้องสรรเสริญพระเจ้าในโอกาสต่างๆ ต่อไป

สรุป:

ขอเชิญชวนพี่น้องสมาชิกและผู้สนใจ ได้ร่วมประกวดแต่งเพลงคริสเตียน ไม่จำกัดแนวเพลง คนละ 1 ผลงาน แต่งเนื้อร้อง ทำนอง และบันทึกผลงานในรูปแบบ MP3 ส่งมาตามลิงค์นี้ https://www.adventist.or.th/song-submit/ ก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2022 นี้ เพื่อค้นหาผู้ที่มีความสามารถและมีภาระใจที่จะร่วมทำเพลงสำหรับเยาวชนได้ขับร้องสรรเสริญพระเจ้าในโอกาสต่างๆ ต่อไป 

ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์, แผนกสื่อสารสัมพันธ์

1.

2.

3.

4.

ชื่อโบสถ์: โบสถ์ทุ่งมหาเจริญ

ชื่อ-นามสกุล: อ. สังดิบุตร ปัญญาวรรณ์

ส่งเมื่อ: June 17, 2022

หัวเรื่อง: กิจกรรมพัฒนาโบสถ์และการทำป้ายหน้าโบสถ์

เนื้อหา:

กิจกรรมพัฒนาและการทำป้ายโบสถ์ทุ่งมหาเจริญ ขอให้พี่น้องอธิษฐานเผื่อผู้รับใช้ สังดิบุตร ปัญญาวรรณ์ และกิจกรรมการพัฒนาโบสถ์ โดยเฉพาะการทำป้ายชื่อโบสถ์

สรุป:

กิจกรรมพัฒนาและการทำป้ายโบสถ์ทุ่งมหาเจริญ ขอให้พี่น้องอธิษฐานเผื่อผู้รับใช้และครอบครัวที่เพิ่งย้ายไปประจำที่นั่นและกิจกรรมการพัฒนาโบสถ์ต่างๆ

ประเภท: กลางโซน 1