Select Page

กิจกรรมคริสตจักรภาคเหนือโซน 1

กิจกรรมการเยี่ยมโซนเหนือ 1 – 2

กิจกรรมการเยี่ยมโซนเหนือ 1 – 2

กิจกรรมการเยี่ยมเยียนโซนภาคเหนือโซน 1 -2 ระหว่างวันที่ 3-12 มิถุนายน 2022 ผู้บริหารและผู้อำนวยการฝ่าย ได้รับการต้อนรับและมีความยินดี และได้ร่วมนมัสการในวันสะบาโตที่ 11 มิถุนายน 2022

การเยี่ยมเยียนพี่น้องผู้รับใช้พระเจ้าภาคเหนือโซน 1 – 2

การเยี่ยมเยียนพี่น้องผู้รับใช้พระเจ้าภาคเหนือโซน 1 – 2

การเยี่ยมเยียนพี่น้องผู้รับใช้พระเจ้าภาคเหนือโซน 1 – 2

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โบสถ์สันทราย โบสถ์ปางเกี๊ยะ โบสถ์เชียงใหม่มัธยม โบสถ์แม่สาใหม่ โบสถ์เชียงใหม่ และโบสถ์ล้องอ้อ

รายการ 40 วันแห่งการอธิษฐาน

รายการ 40 วันแห่งการอธิษฐาน

รายการ 40 วันแห่งการอธิษฐาน ผ่านซูม สำหรับผู้รับใช้และสมาชิกโบสถ์ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 23 เมษายน 2022

รายชื่อคริสตจักรภาคเหนือโซน 1

 1. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสผานกกก / บวกจั่น
 2. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสเชียงใหม่
 3. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสห้วยเต่ารู / ผาปู่จอม
 4. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแม่แตง
 5. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสล้องอ้อ
 6. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสห้วยน้ำจาง
 7. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสพร้าว / ปางเฟือง
 8. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแม่ตอ / แม่ไคร้ / แม่ลาเอก
 9. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสบวกเต๋ย / แม่ริม
 10. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสสันทราย / แม่สาใหม่
 11. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสห้วยทรายขาว
 12. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสขุนสาใน
 13. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสโบสถ์ขุนกลาง / ขุนวาง
 14. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแม่จุม
 15. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสปางมะเสา
 16. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสศรีดงเย็น
 17. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสอมก๋อย / ตายาเด / บียอทะ
 18. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสลำปาง
 19. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสบ้านใหม่พัฒนา / บ้านแม่พร้าวงาว
 20. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสลำพูน