Select Page

กิจกรรมคริสตจักรภาคเหนือโซน 2

กิจกรรมการเยี่ยมโซนเหนือ 1 – 2

กิจกรรมการเยี่ยมโซนเหนือ 1 – 2

กิจกรรมการเยี่ยมเยียนโซนภาคเหนือโซน 1 -2 ระหว่างวันที่ 3-12 มิถุนายน 2022 ผู้บริหารและผู้อำนวยการฝ่าย ได้รับการต้อนรับและมีความยินดี และได้ร่วมนมัสการในวันสะบาโตที่ 11 มิถุนายน 2022

การเยี่ยมเยียนพี่น้องผู้รับใช้พระเจ้าภาคเหนือโซน 1 – 2

การเยี่ยมเยียนพี่น้องผู้รับใช้พระเจ้าภาคเหนือโซน 1 – 2

การเยี่ยมเยียนพี่น้องผู้รับใช้พระเจ้าภาคเหนือโซน 1 – 2

สถานีวิทยุ กิจกรรมเยี่ยมเยียน และการถวายพระพร

สถานีวิทยุ กิจกรรมเยี่ยมเยียน และการถวายพระพร

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน โบสถ์อุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ รวมทั้งกิจกรรมบริการชุมชน สถานีวิทยุ การเยี่ยมเยียนพี่น้องสมาชิก

รายชื่อคริสตจักรภาคเหนือโซน 2

 1. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสกิ่งโปง / ปาย
 2. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสปางเกี๊ยะ / นาฮ่องใต้
 3. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสห้วยหมากหนุน / แม่กวางใต้
 4. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสโบสถ์แม่สะเรียง / แม่ลาน้อย / ไม้ซางหนาม
 5. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสห้วยแห้ง / แม่ปอ / ทีอือลือ
 6. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสสังขละบุรี
 7. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสบ้องตี้
 8. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสกามาพาโด๊ะ
 9. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสบ้านตีนดอย
 10. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสตะโตโกร
 11. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสทีมู
 12. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสบอเนาะ / แม่ระเมิง / แม่สะลิด
 13. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแม่อุสุ / หนองบัว
 14. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแม่จัน / นุโพ1 / นุโพ2
 15. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสห้วยไม้แป้น
 16. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแม่หละโก
 17. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแม่สอด
 18. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสขะเนจื้อ / แม่สลิดหลวง
 19. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสศรีคีรีรักษ์
 20. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสตะโกล่าง
 21. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสถ้ำหิน