Select Page
กิจกรรมเยาวชนบริการตรวจวัดสุขภาพ ทุ่งนาน้อย

กิจกรรมเยาวชนบริการตรวจวัดสุขภาพ ทุ่งนาน้อย

กิจกรรมเยาวชนบริการตรวจวัดสุขภาพ ณ คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ทุ่งนาน้อย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2022 เยาวชนได้บิรการชุมชนในตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุ ขอขอบคุณผู้อำนวยการฝ่ายเยาชน มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ศาสนาจารย์อภิสิทธิ์ ปุรินันทวงศ์สำหรับงบประมาณในการดำเนินการในครั้งนี้

กิจกรรมถวายพระพร ในหลวง ร.๑๐ – โบสถ์ธารทอง

กิจกรรมถวายพระพร ในหลวง ร.๑๐ – โบสถ์ธารทอง

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสธารทองได้ร่วมใจ นมัสการและอธิษฐานถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมถวายพระพร ในหลวง ร.๑๐ – โบสถ์พระพรสวรรค์

กิจกรรมถวายพระพร ในหลวง ร.๑๐ – โบสถ์พระพรสวรรค์

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสพระพรสวรรค์ได้ร่วมใจ นมัสการและอธิษฐานถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมถวายพระพร ในหลวง ร.๑๐ – โบสถ์พิทักษ์ไทย

กิจกรรมถวายพระพร ในหลวง ร.๑๐ – โบสถ์พิทักษ์ไทย

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสพิทักษ์ไทยได้ร่วมใจ นมัสการและอธิษฐานถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

การศาสนิกสัมพันธ์ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

การศาสนิกสัมพันธ์ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 ได้มีโอกาสมาบันทึกเทปรายการวิทยุ Fm 95.75 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย ในโครงการศาสนิกสัมพันธ์ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ในหัวข้อ “ประสบการณ์และแนวทางการดำเนินงานด้านศาสนิกสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของศาสนา” ของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส

เยี่ยมเยียนและร่วมในการเฉลิมฉลองกลุ่มแคร์

เยี่ยมเยียนและร่วมในการเฉลิมฉลองกลุ่มแคร์

ฝ่ายการสื่อสารได้มีโอกาสเยี่ยมเยียนและร่วมในการเฉลิมฉลองกลุ่มแคร์ ณ โบสถ์พระพรสวรรค์ ร่วมกับโบสถ์เชียงราย โบสถ์หนองผำ และโบสถ์ปางขอน มีผู้รับบัพติศมา 7 คน

 1. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสไทยสามัคคี เชียงราย
 2. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสไทยสามัคคี เชียงราย
 3. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสพิทักษ์ไทย / ร่มโพธิ์ไทย เชียงราย
 4. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสธารทอง / เวียงคำฟ้า เชียงราย
 5. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสเชียงราย เชียงรายคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสห้วยกอก เชียงราย
 6. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสหนองผำ / บ้านห้วยไฟ เชียงราย
 7. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสพระพรสวรรค์ เชียงราย
 8. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสทุ่งนาน้อย / กิ่วกาญจน์ เชียงราย
 9. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสพญาพิภักดิ์ เชียงราย
 10. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสปางขอน เชียงราย
 11. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสทุ่งพัฒนา เชียงราย
 12. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสกลุ่มแม่สลอง เชียงราย
 13. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสห้วยจ้อ เชียงราย
 14. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสครกหนานทา / บ่อหอย / แม่แรม แพร่
 15. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสขุนสถาน แพร่
 16. คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแสงไทร / ขุนกำลัง พะเยา