รายงานประจำไตรมาส

2. Quarter Report
  • ACMS
  • Pastoral
  • Youth
  • Steward
  • Sabbath
  • Women
  • Submit

ข้อมูลทั่วไป
Information

กรอกเฉพาะข้อมูลที่ท่านมี / Fill only the field relevant to the info you have

1. รายงานสมาชิกภาพ
ACMS MEMBERSHIP REPORT

คน people
คน people
คน people
คน people
คน people
คน people
คน people
คน people
คน people
คน people
คน people

5. จำนวนผู้มาร่วมรายการโรงเรียนสะบาโต Sabbath School Attendance Report

คน people
คน people

6. จำนวนผู้มาร่วมนมัสการในช่วงเทศนา Church Attendance Report (Divine Service)

คน people
คน people
คน people
คน /people

สมาชิกเพิ่มใหม่
MEMBER ADDED

กด +Add เพิ่มช่องกรณีมีรายชื่อมากกว่า 1 คน / +Add to add more form for more people added
** กรุณาเลือกจากปฏิทินแทนการพิมพ์เอง
ปี Year
** กรุณาเลือกจากปฏิทินแทนการพิมพ์เอง
รับเข้าเป็นสมาชิกโดยวิธีใด HOW ADMITTED?
สาเหตุหรือเหตุผลที่ช่วยให้เขาตัดสินใจมารับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและมาเป็นสมาชิกของเราคืออะไร (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) THE CAUSES OR REASONS THAT INFLUENCED THIS PERSON TO ACCEPT CHRIST AS HIS/HER PERSONAL SAVIOUR AND IN BECOME OUR MEMBER (can choose more than 1)
สาเหตุหรือเหตุผลที่ช่วยให้เขาตัดสินใจมารับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและมาเป็นสมาชิกของเราคืออะไร (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) / The causes or reasons that influenced this person to accept Christ as his/her personal saviour and in become our member (can choose more than 1)
คน / people

สมาชิกขาดหาย
MEMBER DROPPED

กด +Add เพิ่มช่องกรณีมีรายชื่อมากกว่า 1 คน / +Add to add more form for more people dropped
** กรุณาเลือกจากปฏิทินแทนการพิมพ์เอง
ปี Year
** กรุณาเลือกจากปฏิทินแทนการพิมพ์เอง
สาเหตุที่สมาชิกขาดหาย HOW DROPPED?