Select Page

รายงานประจำไตรมาส Quarter Report

2. รายงานประจำไตรมาส

ข้อมูลทั่วไป Information

กรอกเฉพาะข้อมูลที่ท่านมี / Fill only the field relevant to the info you have
Maximum upload size: 209.72MB

1. รายงานสมาชิกเพิ่ม-ลด MEMBERSHIP REPORT

คน people
คน people (ยอดผลรวมอัติโนมัติ / Automatic total amount )
คน people
คน people
คน people
คน people (ยอดผลรวมอัติโนมัติ / Automatic total amount )
คน people
คน people
คน people
คน people
คน people (ยอดผลรวมอัติโนมัติ / Automatic total amount )
คน people (ยอดผลรวมอัติโนมัติ / Automatic total amount )
Maximum upload size: 209.72MB
ส่งรูปภาพเฉพาะถ้ามีการรับบัพติศมาในไตรมาสนั้นๆ / Send a picture of baptism if there is baptism only
Maximum upload size: 209.72MB

รายงานสมาชิกเพิ่ม-ลด Membership Report

2. รายงานจำนวนผู้มาร่วมนมัสการในช่วงเทศนา Church Attendance Report

คน people
คน people

3. รายงานจำนวนผู้มาร่วมรายการโรงเรียนสะบาโต Sabbath School Attendance Report

คน people
คน people