ย่อบทเรียนสะบาโต – ฝ่ายโรงเรียนสะบาโต

บทเรียนสะบาโต ไตรมาส 3 ปี 2022
“ในเบ้าหลอมกับพระคริสต์”
(In the Crucible With Christ)

บทที่ 1 เบ้าหลอมของพระผู้เลี้ยง
สดุดี 23:1-2 พระเจ้าทรงนำทางเราเหมือนผู้เลี้ยงแกะ
สดุดี 23:3 พระเจ้าทรงนำไปในทางชอบธรรมเท่านั้น
สดุดี 23:4 พระเจ้าทรงใช้คทาและธารพระกรเมื่อมีหุบเขาเงามัจจุราช
สดุดี 23:5 พระเจ้าทรงจัดอาหารเสริมกำลังเรา
สดุดี 23:6 ความดีของพระเจ้าจะอยู่กับเราตลอดไป
สดุดี 23 อธิบายว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูคนที่เชื่อในพระองค์เหมือนเลี้ยงแกะ โดยนำไปในทางชอบธรรมเท่านั้น แต่ถ้ามีหุบเขาเงามัจจุราช พระองค์ก็จะใช้คทาและธารพระกรช่วย ความดีของพระเจ้าจึงอยู่ในความทรงจำของเราตลอดไป

บทที่ 2 เบ้าหลอมที่เข้ามา
1 เปโตร 4:12-19 อย่าแปลกใจกับความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นเพื่อหลอมเรา
1 เปโตร 5:8-10 จงระวังเบ้าหลอมของซาตาน อย่าหลงไปตามมัน
โรม 1:18 จงระวังเบ้าหลอมของความบาป โดยไม่หมิ่นประมาทพระเจ้า
เยเรมีย์ 9:7 จงยอมรับเบ้าหลอมของพระเจ้าที่ถลุงเราให้บริสุทธิ์
2 โครินธ์ 12:7 จงเข้าสู่เบ้าหลอมของพระเจ้าเพื่อให้เราเติบโต
ความทุกข์เกิดขึ้นเพื่อหลอมเราให้บริสุทธิ์ ดังนั้นอย่าปฏิเสธความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตนี้ แต่จงระวังการทดลองที่เกิดจากซาตานและความบาป เพื่อให้เราเติบโตไปกับพระเจ้า

บทที่ 3 กรงนก
อพยพ 14:10 คนอิสราเอลเจอทางตันสู่ดินแดนแห่งคำสัญญา
อพยพ 15:22-24 คนอิสราเอลเจอน้ำขมที่ดื่มไม่ได้
ลูกา 4:1-13 พระเยซูถูกซาตานทดลองในถิ่นทุรกันดาร
1 เปโตร 1:6-9 คนที่อดทนต่อปัญหาจะได้รับมรดกจากพระเจ้า
โรม 8:28 ความทุกข์ยากเป็นผลดีต่อคนที่เชื่อพระเจ้า
ในบางสถานการณ์ชีวิตอาจเหมือนอยู่ในกรงนกที่หาทางออกไมได้ เหมือนคนอิสราเอลที่เจอทางตันเมื่อออกจากอียิปต์ แม้แต่พระเยซูก็ได้รับการทดลองจากซาตาน แต่จงอดทนต่อปัญหาแล้วจะได้รับผลดีตามมา

บทที่ 4 การเห็นใบหน้าของช่างทอง
โรม 8:9 พระเจ้าคือช่างที่หลอมเราให้เหมือนพระองค์
โยบ 23:1-10 โยบได้รับการทดลองจากซาตาน
มัทธิว 25 ความเป็นไปในชีวิตขึ้นอยู่กับนิสัยของบุคคล
ดาเนียล 12:1-10 คนฉลาดจะเข้าใจความทุกข์ยากที่ตนได้รับ
เอเฟซัส 4:11-16 จงสร้างชุมชนของผู้เชื่อให้มีนิสัยที่ดี
พระเจ้าทรงสร้างเราตามพระฉายาของพระองค์ เมื่อเราหลงไปสู่ความบาป พระองค์จะทรงหลอมเราให้บริสุทธิ์เหมือนพระองค์อีก ความทุกข์ต่างๆ ในโลกนี้เกิดขึ้นเพื่อหลอมเราให้ดีเท่านั้น ดังนั้นจงสร้างนิสัยและชุมชนที่ดี

บทที่ 5 ความร้อนอย่างสุดขีด
ปฐมกาล 22 อับราฮัมได้รับพระบัญชาให้ถวายอิสอัค
โฮเชยา 2:1-12 ชาวอิสราเอลผู้เอาแต่ใจจะได้รับการหลอม
โยบ 1:20-22 โยบรอดได้ด้วยการนมัสการสรรเสริญพระเจ้า
2 โครินธ์ 1:3-7 ผู้ที่ได้รับความทุกข์จะรอดได้ด้วยความหวังในพระเจ้า
อิสยาห์ 43:1-7 ผู้ถูกหลอมจะรอดพ้นจากไฟด้วยการวางใจพระเจ้า
ไฟหลอมทองให้บริสุทธิ์ได้ฉันใด ความทุกข์ที่แสนสาหัสก็หลอมคนให้มีใจบริสุทธิ์ได้ฉันนั้น ดังนั้นเมื่อได้รับความทุกข์ อย่าบ่นและอย่าท้อ แต่จงนมัสการสรรเสริญพระเจ้าและวางใจในพระองค์ แล้วพระองค์จะช่วยเรา

บทที่ 6 การดิ้นรนด้วยกำลังทั้งหมด
ยอห์น 16:13 พระวิญญาณจะผู้ช่วยคนที่เชื่อพระเจ้า
โคโลสี 1:28-29 พระเยซูเป็นผู้ผสานระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์
1 เปโตร 1:13 จงควบคุมความคิดของเราให้เชื่อฟังพระเจ้า
มัทธิว 5:29 จงมีความมุ่งมั่นที่จริงจัง อะไรไม่ดีก็ตัดทิ้ง
ปฐมกาล 32 จงพากเพียรเหมือนยาโคบที่มั่นคงกับพระเจ้า
เมื่อใครได้รับความยากลำบากเพื่อหลอมตนให้บริสุทธิ์ จงดิ้นรนอย่างสุดกำลัง โดยอาศัยพระวิญญาณที่เป็นผู้ช่วยและพระเยซูที่เป็นผู้ไถ่ของเรา เพื่อสละทิ้งสิ่งที่ไม่ดี และมั่นคงอยู่ในพระองค์

บทที่ 7 ความหวังที่ทำลายไม่ได้
ฮาบากุก 3:16-19 มองให้เห็นภาพรวมใหญ่ทุกส่วนทั้งร้ายและดี
โยบ 38:1-6 พระเจ้าคือบิดาของทุกสิ่ง จงวางใจในพระองค์
อิสยาห์ 41:10-13 พระเจ้าสามารถช่วยเราได้
เยเรมีย์ 29:4-11 พระเจ้ามีแผนการที่ดีให้เรา
ฮีบรู 12:5-13 พระเจ้าทรงตีสอนบุตรของพระองค์
เมื่อถูกความทุกข์หล่อหลอม จงมองให้เห็นภาพของตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจักรวาลนี้ และจงรู้ว่าพระเจ้าคือบิดาผู้ให้กำเนิดสรรพสิ่ง พระองค์มีแผนการที่ดีเพื่อคนที่วางใจพระองค์ คนที่รู้เช่นนี้จะมีมีกำลังใจ

บทที่ 8 การเห็นสิ่งที่มองไม่เห็น
โรม 8:28-29 จงเห็นความดีงามของพระเจ้า
ยอห์น 14:1-14 จงวางใจในนามของพระเยซู
เอเฟซัส 1:18-23 จงรู้ว่าพระเจ้าทรงทำให้คนตายฟื้นขึ้นมาได้
1 เปโตร 5:7 จงละความกังวลไว้กับพระเจ้า
อิสยาห์ 40:27-31 จงสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าแม้จะมองไม่เห็นก็ตาม
เมื่อถูกความทุกข์หล่อหลอม จงระลึกว่าพระเจ้าดีต่อเราและสามารถให้ชีวิตใหม่แก่เราได้ แม้เราจะตายไปแล้วก็ตาม สิ่งนี้ให้กำลังใจแก่เราให้ละความกังวลไว้กับพระองค์และสัตย์ซื่อต่อพระองค์ แม้จะมองไม่เห็นก็ตาม

บทที่ 9 ชีวิตแห่งการสรรเสริญ
ฟีลิปปี 4:4-7 จงชื่นชมยินดีในพระเจ้าทุกเวลา
โยชูวา 6 จงอธิษฐานแล้วกำแพงของปัญหาจะพังลงมา
สดุดี 145:2 จงสรรเสริญพระเจ้าทุกวัน
กิจการ 16:24-26 จงสรรเสริญพระเจ้าในสถานการณ์ที่เลวร้าย
2 พงศาวดาร 20:1-30 การสรรเสริญพระเจ้านำชัยชนะมาให้
พระเจ้าสามารถช่วยเราได้และยินดีช่วยเรา ดังนั้นจงสรรเสริญพระองค์ทุกเวลา ไม่ว่าชีวิตจะดีหรือร้ายก็ตาม การสรรเสริญพระเจ้าจะทำให้ปัญหามากมายพังทลายลงมาได้ การสรรเสริญพระองค์เป็นกุญแจที่นำชัยชนะมาให้เรา

บทที่ 10 ใจอ่อนโยนในเบ้าหลอม
เอเสเคียล 24:15-27 พระเจ้าจะหลอมคนอิสราเอลให้อ่อนโยน
อพยพ 32:9-14 โมเสสขอให้พระเจ้าทรงอภัยให้คนอิสราเอล
มัทธิว 5:43-48 จงอธิษฐานเพื่อคนที่ทำไม่ดีให้เรา
1 เปโตร 2:18-25 จงทำหน้าที่ทุกอย่างให้ดีโดยไม่บ่น
สดุดี 62:1-8 จงลี้ภัยอยู่ในพระเจ้า
พระเจ้าจะหลอมทุกคนให้ดี ดังนั้นจงมีใจอ่อนโยนอยู่ในเบ้าหลอมของพระองค์ ด้วยการทำหน้าที่ให้ดี จงให้อภัยแก่คนอื่นที่ทำไม่ดีให้เรา อย่าบ่นและอย่าโวยวาย แต่จงลี้ภัยและวางใจในพระองค์

บทที่ 11 การรอคอยในเบ้าหลอม
โรม 15:4-5 จงอดทนเหมือนพระเจ้า
กาลาเทีย 4:4-5 พระเจ้าจะช่วยมนุษย์ตามเวลาของพระองค์
1 ซามูเอล 16 และ 26 ดาวิดอดทนรอคอยพระเจ้า
1 พงศ์กษัตริย์ 19:1-9 อย่ารีบเร่งเพราะกลัวเหมือนเอลียาห์
สดุดี 37:1-11 จงชื่นชมยินดีในพระเจ้า
พระเจ้าจะทรงหลอมคนให้ดีตามเวลาของพระองค์ ดังนั้นเวลาได้รับความทุกข์ จงอดทนและรอคอยพระองค์ แม้จะยาวนานก็ตาม อย่ากลัวและอย่างรีบเร่ง แต่จงชื่นชมยินดีในพระเจ้าแล้วจะได้รับสิ่งที่ดีเมื่อเวลามาถึง

บทที่ 12 เปื่อยเน่าเหมือนเมล็ด
ฟีลิปปี 2:5-9 จงถ่อมตัวลงเพื่อรับใช้พระเจ้าเหมือนพระเยซู
โรม 12:1-2 จงตายจากตัวเองจะได้เข้าใจพระทัยของพระเจ้า
1 ซามูเอล 3:10-14 จงเชื่อฟังพระเจ้าด้วยความเต็มใจ
1 ซามูเอล 13:8-14 อย่าพึ่งแต่ตนเองจนกลัวและทำผิด
เศคาริยาห์ 4:6 มิใช่ด้วยกำลังของเรา แต่ด้วยวิญญาณของพระเจ้า
พระเจ้าจะหลอมคนของพระองค์ให้ดี ดังนั้นจงตายจากตัวเอง ให้สิ่งที่ไม่ดีในชีวิตเน่าสลายไป เราจะได้เกิดใหม่ในพระเจ้าเหมือนเมล็ดพืชที่มีชีวิตใหม่ได้ อย่างพึ่งพาตนเองจนกลัวและทำผิด แต่จงอาศัยพระวิญญาณของพระองค์

บทที่ 13 พระคริสต์ในเบ้าหลอม
มัทธิว 2:14-15 พระเยซูลี้ภัยไปอียิปต์ในวัยเด็ก
มัทธิว 12:22-24 พระเยซูได้รับการดูหมิ่นจากคนอื่น
มัทธิว 26:38-39 พระเยซูทรงทุกข์ใจอยู่ในสวนเกทเสมนี
มัทธิว 27:50 พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน
ฟีลิปปี 1:29 จงยอมทุกข์เพื่อพระเจ้าที่ทนทุกข์เพื่อเรา
พระเยซูทรงเป็นตัวอย่างที่ดีในเบ้าหลอมของพระเจ้า พระองค์เกิดในภาพที่ต่ำต้อย ต้องลี้ภัยไปอียิปต์ ได้รับการดูหมิ่นจากคนอื่น และถูกตรึงจนสิ้นพระชนม์ เราผู้ติดตามพระองค์จึงควรยอมให้พระเจ้าหลอมเราให้บริสุทธิ์เหมือนทองคำเพื่อจะได้นำไปเก็บไว้ในแผ่นดินสวรรค์ของพระองค์ชั่วนิรันดร