Select Page

ผู้อำนวยการฝ่ายโรงเรียนสะบาโต

ศาสนาจารย์สามารถ วงศ์นภาไพศาล

พี่น้องต้อนรับคณะพันธกิจสัญจรอย่างอบอุ่น

พี่น้องต้อนรับคณะพันธกิจสัญจรอย่างอบอุ่น

การเยี่ยมเยียนพี่น้องทางโซนภาคใต้ ของคณะผู้บริหารและผู้อำนวยฝ่ายสำนักงานมิชชัน ระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2022 พี่น้องให้การรอต้อนรับคณะอย่างอบอุ่น ได้เห็นผู้เชื่อที่ยังคงรักษาความเชื่อและความหวังเรื่องการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์อย่างมั่นคง สร้างกำลังใจให้กับทั้งผู้เยี่ยมและผู้ต้อนรับ ขอพระเจ้าทรงอวยพรและดูแลคริสจักรของพระองค์ในทุกพื้นที่

การเยี่ยมเยียนคริสตจักรภาคใต้

การเยี่ยมเยียนคริสตจักรภาคใต้

ผู้บริหารสำนักงานมิชชันและผู้อำนวยฝ่ายทุกคน ร่วมใจกันเดินทางเยี่ยมเยียมอธิษฐานสัญจรทั่วไทย ระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2022 นี้มีแผนเดินทางอธิษฐานหนุนใจ ผู้รับใช้พระเจ้าโซนภาคใต้

สัมมนาหนังสือวิญญาณแห่งคำพยากรณ์และการขายหนังสือ

สัมมนาหนังสือวิญญาณแห่งคำพยากรณ์และการขายหนังสือ

สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับหนังสือวิญญาณแห่งคำพยากรณ์ (SOP) และการประกาศข่าวประเสริฐผ่านการขายหนังสือ ที่โบสถ์พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร วันที่ 22-23 ก.ค. 2022

ย่อบทเรียนสะบาโต – ฝ่ายโรงเรียนสะบาโต

ย่อบทเรียนสะบาโต – ฝ่ายโรงเรียนสะบาโต

บทเรียนสะบาโต ไตรมาส 3 ปี 2022 “ในเบ้าหลอมกับพระคริสต์” (In the Crucible With Christ) บทที่ 1 เบ้าหลอมของพระผู้เลี้ยง สดุดี 23:1-2 พระเจ้าทรงนำทางเราเหมือนผู้เลี้ยงแกะ สดุดี 23:3 พระเจ้าทรงนำไปในทางชอบธรรมเท่านั้น สดุดี 23:4...

สัมมนาผู้นำบทเรียนสะบาโต

สัมมนาผู้นำบทเรียนสะบาโต

สัมมานาบทเรียนสะบาโตปฐมนิเทศ โดยศจ. สามารถ วงศ์นภาไพศาล วิธีการนำชั้นบทเรียนสะบาดตทำอย่างไร วิธีการสอนบทเรียนสอนอย่างไร | ศจ. คารม พรมอุทิศ | แผนกโรงเรียนสะบาโต | 22 มกราคม 2022