Select Page
กิจกรรมอบสมุนไพร โบสถ์ขุนกลางและโบสถ์ขุนวาง

กิจกรรมอบสมุนไพร โบสถ์ขุนกลางและโบสถ์ขุนวาง

โบสถ์ขุนกลาง และ โบสถ์ขุนวาง ปี 2021 เปิดประชุม IEL ที่บ้านขุนแม่วาก ต. แม่นาจร อ. แม่แจ่ม กิจกรรมมีดังนี้ 1. ปลูกฝังความเชื่อในแบบของ SDA 2. แจกผ้าห่มกันหนาวให้ผู้สูงอายุและคนยากจน 3. อบยาสมุนไพร มีหญิงคนหนึ่ง(ไม่ใช่SDA)มีโรคประจำตัวคือ เวลามีประจำเดือน...
รับบัพติศมา 3 คน โบสถ์ล้องอ้อ

รับบัพติศมา 3 คน โบสถ์ล้องอ้อ

โบสถ์ล้องอ้อ อ. จันทรชัย ไชยวงค์ | 27 มีนาคม 2022 | ภาพเพิ่มเติม 1. ได้สอนผู้ที่เตรียมตัวรับบัพติสมาเพื่อรับเอาพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด แม้ว่าจะอยู่ในสภาวะของการระบาดของไว้รัสโควิด -19 อย่างหนัก และเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่มีการระบาดและติดต่อกันง่ายขึ้น...
การทำงานประกาศ โบสถ์ล้องอ้อ

การทำงานประกาศ โบสถ์ล้องอ้อ

การประชุมอธิษฐานและการทำงานประกาศ โบสถ์ล้องอ้อ จ. เชียงใหม่ ภาคเหนือโซน 1 ศบ. จันทรชัย ไชยวงค์ มีผู้รับบัพติศมา 3 คน รายงานไตรมาสที่ 1 | 24 กุมภาพันธ์...
พิธีรับบัพติศมา 7 คน โบสถ์ศรีดงเย็น

พิธีรับบัพติศมา 7 คน โบสถ์ศรีดงเย็น

พิธีรับบัพติศมา ณ คริสตจักรศรีดงเย็น (ปางไม้แดง) ผมได้รับใช้พระเจ้ามายาวนานในฐานะอาสาครึ่งเวลา แต่ด้วยพระคุณและความรักของพระเจ้าที่ทรงอวยพรและเมตตาการรับใช้ของผม เมื่อพระเจ้าทรงเรียกผมให้ทำงานให้กับพระเจ้าเต็มเวลาในปี 2022 นี้เอง...