พิธีวางศิลาราก สำนักงานมิชชั่น

พิธีวางศิลาราก สำนักงานใหญ่ มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย 29 มกราคม 2024 เวลา 8.00 น.

Ground Breaking Ceremony Seventh-Day Adventist Church of Thailand Headquarters January 29, 2024 Time: 8 AM

ฝ่ายการสื่อสารสัมพันธ์, ศจ. คารม พรมอุทิศ – รายงาน, January 29, 2024