โครงการสร้างสำนักงานมิชชั่น

“การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ” กิจการ 20:35
ขอเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสำนักงานมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย

สำนักงานมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย หรือที่เรียกกันว่า สำนักงานมิชชั่น ได้สร้างอาคารหลังนี้ขึ้นเมื่อปี ค.ศ 1962 จนถึงปัจจุบันรวมเวลาได้กว่า 61 ปี ได้ทำการประกาศข่าวประเสริฐในประเทศไทยไปทุกภูมิภาคด้วยความมุ่งมั่นและพยายาม ปัจจุบันมีโบสถ์และสถานนมัสการทั่วประเทศ จำนวน 259 แห่ง มีสมาชิกคริสตจักร รวม 17,259 คน มีศาสนาจารย์ อาสาประกาศ จำนวน 110 คน

พันธกิจการประกาศของเราเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยมีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เราถือว่าการเติบโตนี้เป็นพระพรของพระเจ้าที่หลั่งไหลมาสู่สมาชิกคริสตจักรและครอบครัวของทุกท่านอย่างมากมาย อย่างไรก็ตามอาคารสำนักงานมิชชั่นของเราได้ถูกใช้งานมาตั้งแต่ปี ค.ศ 1962 และได้ทำหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ของผู้ก่อตั้งและการบริหารงานของคริสตจักรในด้านต่างๆ อย่างเต็มที่ แต่บัดนี้อาคารมีสภาพทรุดโทรมตามกาลเวลา แม้เราจะพยายามซ่อมแซ่มและบำรุงรักษาหลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่สภาพของอาคารก็ทรุดโทรมลงเป็นอย่างมาก พื้นที่ใช้สอยมีไม่เพียงพอต่อการรับรองแผนกต่างๆ สภาพของอาคารไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่จำเป็นในการต้อนรับแขกผู้มาเยือนหรือจัดสัมมนาอย่างมีประสิทธิภาพอีกต่อไป ด้วยตระหนักถึงข้อจำกัดและปัญหาเหล่านี้ คณะกรรมการฝ่ายบริหารมูลนิธิฯ ได้นำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการอำนวยการคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย เพื่อทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานมิชชั่นขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2022

คณะกรรมการอำนวยการคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย ได้อนุมัติให้ดำเนินการโครงการตามที่เสนอและรับรองจำนวนเงินที่จะสร้างจำนวน 47,000,000 บาท เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2023

ขอขอบพระคุณพระเจ้าที่คณะกรรมการได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดการกับความท้าทายและแก้ปัญหาดังกล่าวมาข้างต้น แม้ว่างบประมาณสำหรับโครงการก่อสร้างยังขาดแคลนอีก จำนวน 22,000,000 บาท ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารมูลนิธิฯ ในการระดมทุนจากพี่น้องสมาชิกคริสตจักรผู้เชื่อศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้า หน่วยงาน และองค์กรต่างๆเพื่อบริจาคสมทบงบประมาณที่ยังขาดอยู่และร่วมรับพระพรกับสำนักงานมิชชั่น

ดังนั้น ฝ่ายบริหารมูลนิธิฯ จึงขอใช้โอกาสนี้ในการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ท่านได้ร่วมสมทบทุนเพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์และสำเร็จตามเป้าหมายร่วมกัน โดยท่านสามารถติดต่อให้การสนับสนุนโดยตรงกับฝ่ายบริหารมูลนิธิฯ หรือ โอนเงินเข้าบัญชีของมูลนิธิฯ ที่แจ้งมากับหนังสือฉบับนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกระทั่งโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ

ขอให้ท่านได้รับพระพรจากพระเจ้าในการถวายเพื่อพันธกิจของพระองค์ในครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ

ศจ. นิรัติศัย อ้ายปั๋น
ประธานมูลนิธิฯ/เลขานุการโครงการฯ
มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ชื่อบัญชี : มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย
เลขบัญชี : 320-1-51022-6

ฝ่ายการสื่อสารสัมพันธ์, ศจ. คารม พรมอุทิศ – รายงาน, January 11, 2024