Select Page

ผู้ประสานงานโซน

เลือก | ภาคกลาง 1 |ภาคกลาง 2 | ภาคเหนือ 1 | ภาคเหนือ 2 | ภาคเหนือ 3 | ภาคเหนือ 4 | ภาคอีสาน 1 | ภาคอีสาน 2 | ภาคใต้ | ผู้รับใช้ทั้งหมด

Pastor Picture

Aekkasit Thitijaruskunchai
เอกศิษฐ์ ฐิติจรัสกุลชัย

เลขาโซน
ภาคกลาง 1

Pastor Picture

Wirachai Anekkunnawut
ศจ. วิรชัย อเนกคุณวุฒิ

ผู้ประสานงานโซน
ภาคกลาง 1