การสัมมนา AMR

การสัมมนา AMR เรียนรู้และเข้าใจพี่น้องมุสลิม อยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจและยอมรับนับถือ

สำนักงานมิชชั่น, ศจ. คารม พรมอุทิศ – รายงาน, June 16, 2022

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *