การเยี่ยมเยียนพี่น้องผู้รับใช้พระเจ้าภาคเหนือโซน 1 – 2

การเยี่ยมเยียนพี่น้องผู้รับใช้พระเจ้าภาคเหนือโซน 1 – 2

เลขาธิการฝ่ายศาสนาจารย์, ศจ. พาดา ธาราทรัพย์อนันต์ – รายงาน, June 10, 2022

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *