วันสตรีโบสถ์บ้องตี้และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

โบสถ์บ๊องตี้, อ. ประสิทธิ์ รักชาวไร่ – รายงาน, June 8, 2022

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *