พิธีรับบัพติศมา 7 คน โบสถ์ศรีดงเย็น

พิธีรับบัพติศมา ณ คริสตจักรศรีดงเย็น (ปางไม้แดง)

ผมได้รับใช้พระเจ้ามายาวนานในฐานะอาสาครึ่งเวลา แต่ด้วยพระคุณและความรักของพระเจ้าที่ทรงอวยพรและเมตตาการรับใช้ของผม เมื่อพระเจ้าทรงเรียกผมให้ทำงานให้กับพระเจ้าเต็มเวลาในปี 2022 นี้เอง ผมได้อธิษฐานและขอการทรงนำที่จะนำข่าวประเสริฐออกไปสู่ชุมชนและคนที่สนใจ แสวงหาผู้ที่สนใจศึกษาพระคัมภีร์ จนมาบัดนี้ผมได้สอนพระคัมภีร์ สอนหลักข้อเชื่อแก่คนทั่วไป 9-10 คน แต่เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2022 ได้มีจำนวน 7 คนได้ตัดสินใจรับเอาพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด  ในวันนั้นท่านอาจารย์กิตติคุณ กวินยั่งยืน ในนามโซนได้ส่งท่านมาเพื่อประกอบพิธีรับบัพติศมาให้กับพี่น้องที่กลับใจ ขอขอบคุณอาจารย์กิตติคุณ เป็นอย่างสูง และขอพระเจ้าทรงนำอวยพระพรพี่น้องที่เกิดใหม่ทุกคน และยังมีอีกหลายคนที่กำลังรอการรับบัพติศมาในโอกาสหน้าด้วย ส่วนจำนวน 7 คนนี้ในโอกาสต่อ ๆ ไปผมจะพยายามสร้างเป็นสาวกในโบสถ์ครับ

รายงานโดย: อาจารย์ทวีชัย หมื่นโป  | คริสตจักรเซเว่น์ธ์เดย์ฯ ศรีดงเย็น (ปางไม้แดง) อาข่า | เหนือโซน 1 จังหวัดเชียงใหม่

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *