โบถส์พระพรสวรรค์ เชียงราย หนองผำ ปางขอน 7 บัพติศมา

การรับบัพติศมาในสะบาโตที่ 14 พฤษภาคม 2022 “การเฉลิงฉลองกลุ่มแคร์” IEL/NDR จำนวนผู้รับบัพติศมา 7 คน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *