Select Page
พี่น้องต้อนรับคณะพันธกิจสัญจรอย่างอบอุ่น

พี่น้องต้อนรับคณะพันธกิจสัญจรอย่างอบอุ่น

การเยี่ยมเยียนพี่น้องทางโซนภาคใต้ ของคณะผู้บริหารและผู้อำนวยฝ่ายสำนักงานมิชชัน ระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2022 พี่น้องให้การรอต้อนรับคณะอย่างอบอุ่น ได้เห็นผู้เชื่อที่ยังคงรักษาความเชื่อและความหวังเรื่องการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์อย่างมั่นคง...
การเยี่ยมเยียนคริสตจักรภาคใต้

การเยี่ยมเยียนคริสตจักรภาคใต้

ผู้บริหารสำนักงานมิชชันและผู้อำนวยฝ่ายทุกคน ร่วมใจกันเดินทางเยี่ยมเยียมอธิษฐานสัญจรทั่วไทย ระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2022 นี้มีแผนเดินทางอธิษฐานหนุนใจ ผู้รับใช้พระเจ้าโซนภาคใต้ สำนักงานมิชชัน, ผู้อำนวยฝ่าย – รายงาน, July 27, 2022 at 10:30...
สัมมนาหนังสือวิญญาณแห่งคำพยากรณ์และการขายหนังสือ

สัมมนาหนังสือวิญญาณแห่งคำพยากรณ์และการขายหนังสือ

สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับหนังสือวิญญาณแห่งคำพยากรณ์ (SOP) และการประกาศข่าวประเสริฐผ่านการขายหนังสือ ที่โบสถ์พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร วันที่ 22-23 ก.ค. 2022 ฝ่ายบรรณกร (การพิมพ์), ศจ. สามารถ วงศ์นภาไพศาล – รายงาน, July 24, 2022 at 7:58...
ย่อบทเรียนสะบาโต – ฝ่ายโรงเรียนสะบาโต

ย่อบทเรียนสะบาโต – ฝ่ายโรงเรียนสะบาโต

บทเรียนสะบาโต ไตรมาส 3 ปี 2022 “ในเบ้าหลอมกับพระคริสต์” (In the Crucible With Christ) บทที่ 1 เบ้าหลอมของพระผู้เลี้ยง สดุดี 23:1-2 พระเจ้าทรงนำทางเราเหมือนผู้เลี้ยงแกะ สดุดี 23:3 พระเจ้าทรงนำไปในทางชอบธรรมเท่านั้น สดุดี 23:4...
ปลายทางแห่งความหวัง

ปลายทางแห่งความหวัง

The Great Hope แปลโดย ศจ. ดร. บุญรัตน์ มูลแก้ว สารบัญ คลิกตามลิงค์เพื่อดาวน์โหลดฟรี อารัมภบท ความเป็นศัตรูระหว่างมนุษย์กับซาตาน ผีและวิญญาณชั่ว วิธีเอาชนะมารร้าย มีอะไรอยู่เบื้องหลังความตาย ลัทธิทรงวิญญาณมาจากไหน ความขัดแย้งที่กำลังจะเกิดขึ้น สิ่งเดียวที่ปกป้องเราได้...
สัมมนาผู้นำบทเรียนสะบาโต

สัมมนาผู้นำบทเรียนสะบาโต

สัมมนาผู้นำบทเรียนสะบาโต สัมมานาบทเรียนสะบาโตปฐมนิเทศ โดยศจ. สามารถ วงศ์นภาไพศาล วิธีการนำชั้นบทเรียนสะบาดตทำอย่างไร วิธีการสอนบทเรียนสอนอย่างไร | ศจ. คารม พรมอุทิศ | แผนกโรงเรียนสะบาโต | 22 มกราคม 2022...