พี่น้องต้อนรับคณะพันธกิจสัญจรอย่างอบอุ่น

การเยี่ยมเยียนพี่น้องทางโซนภาคใต้ ของคณะผู้บริหารและผู้อำนวยฝ่ายสำนักงานมิชชัน ระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2022 พี่น้องให้การรอต้อนรับคณะอย่างอบอุ่น ได้เห็นผู้เชื่อที่ยังคงรักษาความเชื่อและความหวังเรื่องการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์อย่างมั่นคง สร้างกำลังใจให้กับทั้งผู้เยี่ยมและผู้ต้อนรับ ขอพระเจ้าทรงอวยพรและดูแลคริสจักรของพระองค์ในทุกพื้นที่


ตาสว่างและยายหีด กลุ่มบ้านควน ผู้ยังคงรักษาความเชื่อความหวัง

ยายจรวย กลุ่มบ้านถ้ำเสือ และลูกหลาน รอตอนรับการเยี่ยมอย่างอบอุ่น

สำนักงานมิชชัน, ผู้อำนวยการฝ่าย – รายงาน, July 28, 2022

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *