ร่วมกับทำความสะอาดบริเวณโบสถ์นาโป่งโพน

พี่น้องโบสถ์นาดู่ร่วมกับพี่น้องโบสถ์นาโป่งโพน เพื่อจัดเตรียมและมีโครงการบรูณะโบสถ์นาโป่งโพน โดยได้รับงบประมาณจากกรมศาสนา เพื่อให้พร้อมสำหรับการนมัสการอีกครั้ง หลังจากที่ปิดนมัสการมาหลายปี และขอบคุณผู้บริหารสำนักงานมิชชันที่ได้มาเยี่ยมและอธิษฐานเผื่อในครั้งนี้ด้วย


ศจ. อภิสิทธิ์ ปุรินันทวงศ์ ให้ข้อคิดจากพระวจนะ ที่โบสถ์นาดู่

พี่น้องผู้เชื่อได้ร่วมกับพัฒนาและบูรณะโบสถ์นาโป่งโพน

โบสถ์นาดู่, ศบ. ณฐมน เสนคำสอน – รายงาน, July 3, 2022

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *