สอนการปฐมพยาบาล​เบื้องต้น โรงเรียนนานาชาติ​มิชชั่นอุบล​

โรงเรียนนานชาติมิชชั่นอุบลได้เชิญโรงพยาบลอุบลรักษ์มาสอนวิธีการปฐมพยาบาล​เบื้องต้น​ที่โรงเรียนนานาชาติ​มิชชั่นอุบล​

โบสถ์อุบลราชธานี, ชุมพล สาโรชทอง – รายงาน, August 3, 2022

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *