ป้ายโบสถ์ใหม่รวมแรงรวมใจเกี่ยวข้าว โบสถ์ทุ่งมหาเจริญ

กิจกรรมพัฒนาโบสถ์ ทุ่งมหาเจริญ จ. สระแก้ว ป้ายโบสถ์ใหม่ และพี่น้องรวมแรงรวมใจช่วยกันเกี่ยวข้าว

โบสถ์ทุ่งมหาเจริญ, อ. สังดิบุตร ปัญญาวรรณ์ – รายงาน, November 8, 2022

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *