การปฐมนิเทศน์ผู้รับใช้ใหม่

การปฐมนิเทศน์คนงานใหม่ สำนักงานมิชชัน เมื่อวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2022

ฝ่ายการสื่อสารสัมพันธ์, ศจ. คารม พรมอุทิศ – รายงาน, July 20, 2022

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *