วันขอบคุณศิษยาภิบาล / Pastor Appreciation Day

ถึง: ผู้นำและผู้ปกครองคริสตจักรทั่วประเทศ

เดือนตุลาคม 2023 คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสทั่วโลกกำหนดให้เป็นเดือนแห่งการชื่นชมแก่ศิษยาภิบาลผู้ดูแลคริสตสจักรเพื่อเป็นเกียรติแก่ศิษยาภิบาลและผู้ที่ปฏิบัติงานด้านพันธกิจ จากการประชุมใหญ่สามัญของสำนักงานใหญ่คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสโลกได้กำหนดวันสะบาโตในวันที่ 14 ตุลาคม 2023 สำหรับการขอบคุณที่สมควรมอบให้แก่ศิษยาภิบาลของเรา

Dear: All Church Leaders, Head of the Elder

The month of October has been designated by Christians worldwide as Clergy Appreciation Month to honor pastors and those who perform ministerial work. The General Conference of Seventh-day Adventists has set Sabbath, October 14, 2023, for this well-deserved tribute to our pastors.


วันขอบคุณศิษยาภิบาล

Pastor Appreciation Day, October 14, 2023

คำแนะนำจัดรายการ/ Guideline how to conduct the program

Thailand Adventist Mission, Pada Tarasapanan – รายงาน, August 31, 2023

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *