กิจกรรมอธิษฐานข้ามปี “ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับศักราชใหม่ 2566”

กิจกรรมอธิษฐานข้ามปี “ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับศักราชใหม่ 2566” ในนามของอธิบดีกรมการศาสนา ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์ นายพจนาถ ปัญญาศิลป์และคณะได้มาร่วมกิจกรรมและกล่าวอวยพรปีใหม่ ณ คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสเอกมัย

ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์ นายพจนาถ ปัญญาศิลป์ ได้กล่าวถึง ความรู้สึกยินดีและสัมผัสถึงความอบอุ่นในกิจกรรม องค์ความรู้เรื่องการเริ่มวันใหม่หลังตะวันตกดิน การอุปถัมภ์ซึ่งกันและกัน ระหว่างคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์ฯ และกรมการศาสนา เน้นศาสนิกสัมพันธ์ในสังคมพหุวัฒนธรรม ขอบคุณคริสตจักรฯ สำหรับกิจกรรมอธิษฐานข้ามปี และที่ได้ส่งทีมตรวจสุขภาพช่วยในงานสวดมนต์ข้ามปี ที่กรมการศาสนาเป็นเจ้าภาพ รวมถึงกล่าวถึงวัตถุประสงของการกิจกรรมอธิษฐานข้าม เพื่อส่งเสริมให้มีการร่วมกันทางศาสนายิ่งขึ้นกว่ากิจกรรมอื่นๆ และกล่าวอวยพรวันปีใหม่ และขอพี่น้องชาวไทยอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์

ในวันสะบาโตที่ 31 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 17.00น. ถึง (เวลาตะวันตกดิน) 18.01 น. เป็นการเริ่มต้นวันใหม่ตามพระคัมภีร์ “มีเวลาเย็นและเวลาเช้า เป็นวันแรก” ปฐมกาล 1:5

คลิกเพื่อดูการถ่ายทอดรายการอธิษฐานข้ามปี

ฝ่ายสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา, ศจ. คารม พรมอุทิศ – รายงาน, January 1, 2023

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *