ร่วมนมัสการที่โบสถ์พรานกระต่าย

นมัสการกับพี่น้องสมาชิกคริสตจักรพรานกระต่าย อ. พรานกระต่าย จ. กำแพงเพชร

ผู้อำนวยการฝ่ายศาสนาจารย์, ศจ. พาดา ธาราทรัพย์อนันต์ – รายงาน, July 16, 2022

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *