การเยี่ยมเยียนแฟนรายการวิทยุ โบสถ์ฝางเทิง

โบสถ์ฝางเทิงออกเยี่ยมเยียนแฟนรายการวิทยุ และนักศึกษาศาสนศาสตร์ฝึกงานร่วมรับใช้ในการเยี่ยมและสอนภาษาอังกฤษเด็กในชุมชน

โบสถ์ฝางเทิง, ศจ. สุนทร คูณสว่าง – รายงาน, July 9, 2022

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *