การเยี่ยมโบสถ์ฝางเทิง สวนสน และบากชุม

ผู้บริหารสำนักงานมิชชันเยี่ยมเยียนโบสถ์ฝางเทิง สวนสน และบากชุม


กล้วยที่โบสถ์ฝางเทิง ลูกเดียวช่วยกันกินได้สี่คน

ฝ่ายการสื่อสารสัมพันธ์, ศจ. คารม พรมอุทิศ – รายงาน, July 5, 2022

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *