คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส

คลิกเลย

รับหนังสือฟรี !!!

แอ๊ดเวนตีสกับประเทศไทย

จากระยะเวลาเพียงหนึ่งศตวรรษครึ่ง คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส

มีการเจริญเติบโตขึ้นจากกลุ่มผู้เชื่อกลุ่มเล็กๆ เพียงไม่กี่คน .....

ผู้รับใช้ของพระเจ้า

James Nix, director of the Ellen G. White Estate, brings Adventist History to life during the evening devotionals.

พระมหาบัญชา

เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกท่านไว้ ดูเถิด เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นโลกเอเมน” (มัทธิว 28:19-20)

 

คำแนะนำสำหรับคริสตจักร

คำแนะนำสำหรับคริสตจักร

วางจำหน่ายแล้ว ***คลิกเลย***

“วิกฤตยิ่งใหญ่อยู่ตรงหน้าเราแล้ว เพื่อเผชิญหน้ากับการทดสอบและการล่อลวงและเพื่อประกอบหน้าที่การงาน จะต้องพึ่งพาอาศัยความเชื่อที่อดทนพากเพียร แต่เรากำชัยชนะอย่างสง่าผ่าเผยไว้ได้ ไม่มีจิตวิญญาณใดที่เฝ้าระวังและอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอจะตกลงไปในกับดักของศัตรู” (บทที่ 63 ย่อหน้าที่ 2)

บทเรียน

เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสเชื่อว่าพระคัมภีร์เป็นพื้นฐานเพียงหนึ่งเดียวของความเชื่อและหลักคำ สอนของเรา สิ่งนี้มีความสัมพันธ์พิเศษกับวาระสุดท้าย ตามที่ เอลเลน จี. ไว้ท์ กล่าวว่าพระเจ้าจะมี “ผู้คนบนแผ่นดินโลกที่ยึดมั่นในพระคัมภีร์ และพระคัมภีร์เป็นหนึ่งเดียวเท่านั้น ที่เป็นมาตรฐานของหลักความเชื่อทั้งมวล และเป็นพื้นฐานของการปฏิรูปทั้งปวง”

หลักข้อเชื่อ

เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสรับเอาพระคัมภีร์เป็นหลักความเชื่อเพียงแหล่งเดียว และถือปฏิบัติตามพื้นฐานความเชื่อ ตามคำสอนของพระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์

ข่าวพันธกิจ

ในวันสะบาโตที่สิบสาม
ของไตรมาสที่หนึ่ง ของปี 2020 นี้ เงินถวายจะนําไปเป็นกองทุนสร้างอาคารโบสถ์หลังใหม่ “โบสถ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสโซเฟียตะวันตก” ในเมืองหลวงของประเทศบัลแกเรีย ขอพระบิดาทรงอวยพระพรให้ทุกท่านในนามพระเยซูคริสตเจ้า...อาเมน

ร่วมทำงานกับเรา สมัครวันนี้!!

ร่วมติดตามข่าวสารของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส

Address

12 ซ. ปรีดี พนมยงค์ 37
คลองตันเหนือ วัฒนา
กรุงเทพฯ 10110 

โทร : 0-2391-3595
Fax : 0-2391-1928