คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส

100 วันแห่งการอธิษฐาน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสทั่วโลก ในการอธิษฐานทูลขอการทรงสถิตและพลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะหลั่งลงมาเหนือคริสตจักรของเรา เพื่อเสริมกำลังให้เราในพันธกิจการรับใช้ และเป็นแสงสว่างให้กับโลกในช่วงเวลาแห่งวิกฤตนี้!

27 มีนาคม ถึง 4 กรกฎาคม 2020

แอ๊ดเวนตีสกับประเทศไทย

จากระยะเวลาเพียงหนึ่งศตวรรษครึ่ง คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส

มีการเจริญเติบโตขึ้นจากกลุ่มผู้เชื่อกลุ่มเล็กๆ เพียงไม่กี่คน .....

ผู้รับใช้ของพระเจ้า

James Nix, director of the Ellen G. White Estate, brings Adventist History to life during the evening devotionals.

พระมหาบัญชา

เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกท่านไว้ ดูเถิด เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นโลกเอเมน” (มัทธิว 28:19-20)

 

บทเรียน

เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสเชื่อว่าพระคัมภีร์เป็นพื้นฐานเพียงหนึ่งเดียวของความเชื่อและหลักคำ สอนของเรา สิ่งนี้มีความสัมพันธ์พิเศษกับวาระสุดท้าย ตามที่ เอลเลน จี. ไว้ท์ กล่าวว่าพระเจ้าจะมี “ผู้คนบนแผ่นดินโลกที่ยึดมั่นในพระคัมภีร์ และพระคัมภีร์เป็นหนึ่งเดียวเท่านั้น ที่เป็นมาตรฐานของหลักความเชื่อทั้งมวล และเป็นพื้นฐานของการปฏิรูปทั้งปวง”

หลักข้อเชื่อ

เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสรับเอาพระคัมภีร์เป็นหลักความเชื่อเพียงแหล่งเดียว และถือปฏิบัติตามพื้นฐานความเชื่อ ตามคำสอนของพระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์

ข่าวพันธกิจ

ในวันสะบาโตที่สิบสาม
ของไตรมาสที่หนึ่ง ของปี 2020 นี้ เงินถวายจะนําไปเป็นกองทุนสร้างอาคารโบสถ์หลังใหม่ “โบสถ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสโซเฟียตะวันตก” ในเมืองหลวงของประเทศบัลแกเรีย ขอพระบิดาทรงอวยพระพรให้ทุกท่านในนามพระเยซูคริสตเจ้า...อาเมน

ร่วมติดตามข่าวสารของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส

พันธกิจสุขภาพ ณ กิ่วโป่ง

พันธกิจสุขภาพ ณ กิ่วโป่ง

เมื่อวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2020  แผนกสุขภาพมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย ...

Ekamai International School

Ekamai International School (EIS) is a private, non-profit, co-educational Christian school (from Pre-Kindergarten to Grade 12) founded and operated by the Seventh-day Adventist Mission in Thailand.

โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสเอกมัย

Quick links

ACMS
SAUM
Hope Channel
Schools
Jobs

Address

12 ซ. ปรีดี พนมยงค์ 37
คลองตันเหนือ วัฒนา
กรุงเทพฯ 10110 

โทร : 0-2391-3595
Fax : 0-2391-1928