Tell the World

เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ มัทธิว 28:19

Sabbath School Lesson

ท่านเอสราและเนหะมีย์ให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลาง และปรับการดําเนินชีวิตให้สอดคล้องกับพระวจนะ เป็นผู้นําด้านจิตวิญญาณ ผู้มีความปรารถนาลึกซึ้งที่จะทําให้ประชากรของพระเจ้า เจริญรุ่งเรือง และพระนามของพระองค์ได้รับการเทิดทูนขึ้น

เรียนกับแอ๊ดเวนตีส

มหาวิทยาลัยนาชาติเอเชีย-แปซิฟิกเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของเซเว่นเดย์แอ๊ดเวนติส ตั้งอยู่ที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ประเทศไทย ประกอบด้วยนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรจาก 33 ประเทศทั่วโลก