คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส

แอ๊ดเวนตีสกับประเทศไทย

จากระยะเวลาเพียงหนึ่งศตวรรษครึ่ง คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส

มีการเจริญเติบโตขึ้นจากกลุ่มผู้เชื่อกลุ่มเล็กๆ เพียงไม่กี่คน .....

ผู้รับใช้ของพระเจ้า

James Nix, director of the Ellen G. White Estate, brings Adventist History to life during the evening devotionals.

พระมหาบัญชา

เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกท่านไว้ ดูเถิด เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นโลกเอเมน” (มัทธิว 28:19-20)

บทเรียน

แต่บัดนี้เขาปรารถนาที่จะอยู่ในเมืองที่ประเสริฐกว่านั้น คือเมืองสวรรค์ เหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงมิได้ทรงละอายเมื่อเขาเรียกพระองค์ว่าเป็นพระเจ้าของเขา เพราะพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมเมืองหนึ่งไว้สำหรับเขาแล้ว

ฮีบรู 11:16

หลักข้อเชื่อ

เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสรับเอาพระคัมภีร์เป็นหลักความเชื่อเพียงแหล่งเดียว และถือปฏิบัติตามพื้นฐานความเชื่อ ตามคำสอนของพระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์

ข่าวพันธกิจ

 

สำนักงานภาคเอเชียขแปซิฟิกเหนือ

ร่วมติดตามข่าวสารของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส

เยี่ยมเยียนคริสตจักร อีสาน โซน 2

เยี่ยมเยียนคริสตจักร อีสาน โซน 2

ในวันที่ 24 - 29 กุมภาพันธ์ 2020 คณะบริหารร่วมด้วยหัวหน้าแผนกของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ได้ใช้เวาลาในการเยียมเยียนและหนุนใจ ผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ประจำอยู่ตามคริสตจักรท้องถินต่าง ๆ ในโซนภาคอีสาน โซน...

read more
กลุ่มนมัสการใหม่ จ.สกลนคร

กลุ่มนมัสการใหม่ จ.สกลนคร

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2020 เลขาธิการสำนักงานมิชชั่นได้เดินทางไป จ.สกลนคร เพื่อร่วมยินดีและรับรองกลุ่มนมัสการนานาชาติสกลนคร ขอให้พระเจ้าทรงเสริมกำลังสมาชิกทุกท่าน...

read more

หนังสือแนะนำของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส

คำแนะนำสำหรับคริสตจักร

คำแนะนำสำหรับคริสตจักร

วางจำหน่ายแล้ว ***คลิกเลย***

“วิกฤตยิ่งใหญ่อยู่ตรงหน้าเราแล้ว เพื่อเผชิญหน้ากับการทดสอบและการล่อลวงและเพื่อประกอบหน้าที่การงาน จะต้องพึ่งพาอาศัยความเชื่อที่อดทนพากเพียร แต่เรากำชัยชนะอย่างสง่าผ่าเผยไว้ได้ ไม่มีจิตวิญญาณใดที่เฝ้าระวังและอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอจะตกลงไปในกับดักของศัตรู” (บทที่ 63 ย่อหน้าที่ 2)

คลิกเลย

รับหนังสือฟรี !!!