ภูเก็ต 9 บัพติศมา

เชียงใหม่ 20 บัพติศมา

เชียงใหม่ 20 บัพติศมา

Read MoreLong right arrow

อุบลราชธานี 18 บัพติศมา

อุบลราชธานี 18 บัพติศมา

Read MoreLong right arrow

โบสถ์น้ำจวง 22 บัพติศมา

โบสถ์น้ำจวง 22 บัพติศมา

Read MoreLong right arrow

ทรัพย์เจริญ จ.ตาก 21 บัพติศมา

ทรัพย์เจริญ จ.ตาก 21 บัพติศมา

Read MoreLong right arrow

เวียงแก่น 17 บัพติศมา

การรับบัพติศมาในสะบาโตที่ 14 พฤษภาคม 2022 “การเฉลิงฉลองกลุ่มแคร์” IEL/NDR จำนวนผู้รับบัพติศมา 17 คน

Read MoreLong right arrow

โบสถ์มหาวิทยาลัย รับบัพติศมา 22 คน

การรับบัพติศมาในสะบาโตที่ 14 พฤษภาคม 2022 “การเฉลิงฉลองกลุ่มแคร์” IEL/NDR จำนวนผู้รับบัพติศมา 22 คน

Read MoreLong right arrow

โบถส์พระพรสวรรค์ เชียงราย หนองผำ ปางขอน 7 บัพติศมา

การรับบัพติศมาในสะบาโตที่ 14 พฤษภาคม 2022 "การเฉลิงฉลองกลุ่มแคร์" IEL/NDR จำนวนผู้รับบัพติศมา 7 คน

Read MoreLong right arrow