Select Page

คริสตจักรเซเว่นธ์แอ๊ดเวนตีสทั่วประเทศไทย

คริสตจักรภาคอีสาน

คริสตจักรภาคเหนือ

 1. เชียงใหม่
 2. ลำปาง
 3. ลำพูน
 4. แม่ฮ่องสอน
 5. กาญจนบุรี
 6. ตาก
 7. ราชบุรี
 8. เชียงราย
 9. แพร่
 10. พะเยา
 11. เพชรบูรณ์
 12. กำแพงเพชร
 13. ตาก
 14. พิษณุโลก

คริสตจักรภาคใต้

 1. ภูเก็ต
 2. ระยอง
 3. สงขลา

Dateวันที่ภาคคริสตจักรบัพติศมาผู้ประกอบพิธีจังหวัด
2022-02-1919 กุมภาพันธ์ 2022กลางโซน 1จีนเพิ่มสิน3ศจ. ทรงฤทธิ์ เดชวิญญากรุงเทพ
2022-02-055 กุมภาพันธ์ 2022เหนือโซน 4บ้านทรัพย์เจริญ11ศจ. ภูมิ คัมภีร์วัฒนาตาก
2022-02-1212​ กุมภาพันธ์ ​2022อีสานโซน 2อุบลราชธานี 3ศจ. สุรเดช​ กวินยังยืนอุบลราชธานี
2022-01-011 มกราคม 2022เหนือโซน 1บ้านใหม่พัฒนา 12ศจ. โยนา ปัญญาจารย์ลำปาง
2022-02-2222 กุมภาพันธ์ 2022กลางโซน 1อ่อนนุช3ศจ. ทรงฤทธิ์ เดชวิญญากรุงเทพ
2022-02-2222 กุมภาพันธ์ 2022เหนือโซน 4บ้านน้ำจวง4รายงาน GO ไตรมาส 1พิษณุโลก
2022-02-2323 กุมภาพันธ์ 2022โซนภาคใต้บ้านเคียง1รายงาน GO ไตรมาส 1ภูเก็ต
2022-02-1919 กุมภาพันธ์ 2022เหนือโซน 1ศรีดงเย็น7ศจ. กิตติคุณ กวินยั่งยืนเชียงใหม่
2022-02-2323 กุมภาพันธ์ 2022กลางโซน 1หัวหิน1ศจ. ทรงฤทธิ์ เดชวิญญาเพชรบุรี
2022-02-2424 กุมภาพันธ์ 2022เหนือโซน 1ล้องอ้อ3รายงาน GO ไตรมาส 1เชียงใหม่
2022-02-2727 กุมภาพันธ์ 2022เหนือโซน 3ทุ่งพัฒนา2รายงาน GO ไตรมาส 1เชียงราย
2022-03-033 มีนาคม 2022เหนือโซน 4มูเซอเหลือง2รายงาน GO ไตรมาส 1ตาก
2022-03-055 มีนาคม 2022กลางโซน 2บางพระ / ศรีราชา4ศจ. พาดา ธาราทรัพย์อนันต์ชลบุรี
2022-01-099 มกราคม 2022เหนือโซน 1ล้องอ้อ3ศจ. วินัย วจนะผาสุขเชียงใหม่
2022-03-2929 มีนาคม 2022เหนือโซน 1ห้วยทรายขาว1รายงาน GO ไตรมาส1เชียงใหม่
2022-04-011 เมษายน 2022เหนือโซน 3ทุ่งพัฒนา2รายงาน GO ไตรมาส 1เชียงราย
2022-04-099 เมษายน 2022เหนือโซน 4สังขบุรี4ศจ. ประสิทธิ์ รักชาวไร่กาญจนบุรี

การอบรมผู้ปกครองโบสถ์ ณ โบสถ์ขอนแก่น

การอบรมผู้ปกครองโบสถ์ ณ โบสถ์ขอนแก่น

อบรมผู้ปกครอง มัคนายก มัคนายิกา อีสานโซน1 ณ คริสตจักรขอนแก่น ระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2022 โบสถ์ขอนแก่น, ศจ. พาดา ธาราทรัพย์อนันต์ - รายงาน, June 23,...

วันสตรีกลุ่มอ่อนนุช

วันสตรีกลุ่มอ่อนนุช

กลุ่มอ่อนนุช ในวันพันธกิจสตรี ทางกลุ่มของเราให้สตรีทุกคนมีส่วนในการแบ่งปันคำพยานส่วนตัวและหนุนใจผ่านข้อพระคำภีร์คนละหนึ่งคำพยานและพระคำภีร์หนึ่งข้อ กลุ่มอ่อนนุช, อ. รัศมี นครังสุ - รายงาน, June 11,...

กิจกรรมสอนพระคัมภีร์เด็ก

กิจกรรมสอนพระคัมภีร์เด็ก

กิจกรรมสอนพระคัมภีร์เด็กในวันสะบาโต เด็กๆ ให้ความสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับพระเยซู โบสถ์นาดู่, อ. ณฐมน เสนคำสอน - รายงาน, June 18,...

กิจกรรมพัฒนาโบสถ์และการทำป้ายหน้าโบสถ์

กิจกรรมพัฒนาโบสถ์และการทำป้ายหน้าโบสถ์

กิจกรรมพัฒนาและการทำป้ายโบสถ์ทุ่งมหาเจริญ ขอให้พี่น้องอธิษฐานเผื่อผู้รับใช้และครอบครัวที่เพิ่งย้ายไปประจำที่นั่นและกิจกรรมการพัฒนาโบสถ์ต่างๆ โบสถ์ทุ่งมหาเจริญ, อ. สังดิบุตร ปัญญาวรรณ์ - รายงาน, June 17,...

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพโดยสตรีอีสาน 2

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพโดยสตรีอีสาน 2

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ โดยสตรีอีสาน 2 เพื่อสร้างมิตรสัมพันธ์กับพี่น้องในชุมนุม มีการสอนทำสบู่สมุนไพร และยาสระผมสมุนไพร คริสตจักรอีสานโซน 2, ศจ. สุนทร คูณสว่าง - รายงาน, June 19,...

กิจกรรมการเยี่ยมโซนเหนือ 1 – 2

กิจกรรมการเยี่ยมโซนเหนือ 1 – 2

กิจกรรมการเยี่ยมเยียนโซนภาคเหนือโซน 1 -2 ระหว่างวันที่ 3-12 มิถุนายน 2022 ผู้บริหารและผู้อำนวยการฝ่าย ได้รับการต้อนรับและมีความยินดี และได้ร่วมนมัสการในวันสะบาโตที่ 11 มิถุนายน 2022 ฝ่ายการสื่อสารสัมพันธ์, ศจ. คารม พรมอุทิศ - รายงาน, June 11,...

กิจกรรมพิเศษเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมพิเศษเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมพิเศษเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ พี่น้องมีความปิติยินดี โบสถ์ร้อยเอ็ด, ศจ. ทองอินทร์ พุทโสม - รายงาน, June 4,...

กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ

กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ

กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ มีครูเจ้าของภาษามาช่วยสอน เด็กๆ ให้ความสนใจมาเรียนมากมาย ครูเจด็จ จากศูนย์ภาษา บ้านกระโสบ โบสถ์สวนสน, ศจ. สุนทร คณสว่าง - รายงาน, June 13,...

วันสตรีโบสถ์อุบลราชธานีและกิจกรรมถวายพระพร

วันสตรีโบสถ์อุบลราชธานีและกิจกรรมถวายพระพร

วันสตรีโบสถ์อุบลราชธานีและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี กิจกรรมแบ่งปันผลิตภัณฑ์ชุมชนยากันยุงแก่พี่น้องผู้เชื่อ โบสถ์อุบลราชธานี, อ. ชุมพล สาโรชทอง - รายงาน, June 11,...

วันสตรีโบสถ์เอกมัย

วันสตรีโบสถ์เอกมัย

วันสตรีโบสถ์เอกมัย และ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โบสถ์เอกมัย, ศจ. วิรชัย อเนกคุณวุฒิ - รายงาน, June 11,...

การเปิดโบสถ์อย่างเป็นทางการ

การเปิดโบสถ์อย่างเป็นทางการ

วันสะบาโตแรกที่โบสถ์มหาวิทยาลัยฯ เปิดเป็นทางการ ช่วงปิดเทอม แยกนมัสการไทย-อังกฤษ ... วันนี้สมาชิกโบสถ์มาร่วมนมัสการ - ศึกษาพระคัมภีร์ โบสถ์มหาวิทยาลัย, ศจ. สุรเชษฐ์ อินสม - รายงาน, June 11,...

การเยี่ยมเยียนพี่น้องผู้รับใช้พระเจ้าภาคเหนือโซน 1 – 2

การเยี่ยมเยียนพี่น้องผู้รับใช้พระเจ้าภาคเหนือโซน 1 – 2

การเยี่ยมเยียนพี่น้องผู้รับใช้พระเจ้าภาคเหนือโซน 1 - 2 เลขาธิการฝ่ายศาสนาจารย์, ศจ. พาดา ธาราทรัพย์อนันต์ - รายงาน, June 10,...

วันสตรีโบสถ์บ้องตี้และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

วันสตรีโบสถ์บ้องตี้และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

วันสตรีโบสถ์บ้องตี้และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โบสถ์บ๊องตี้, ศจ. ประสิทธิ์ รักชาวไร่ - รายงาน, June 8,...

การเยี่ยมผู้รับใช้ในโซน หลังสถานการณ์โควิดลดลง

การเยี่ยมผู้รับใช้ในโซน หลังสถานการณ์โควิดลดลง

การเยี่ยมผู้รับใช้ในโซน หลังสถานการณ์โควิดลดลง คริสตจักรภาคเหนือโซน 4, อ. พันธวัช วิวรณ์รัตนชัย - รายงาน, June 8,...

ค่ายดนตรีครั้งที่ 1

ค่ายดนตรีครั้งที่ 1

พีสมิวสิคอะคาเดมี ร่วมกับคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสขอนแก่น ค่ายดนตรีครั้งที่ 1 ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชน อายุ 11-17 ปีที่สนใจในดนตรี (เหมาะสำหรับมือใหม่) ร้องเพลง กีต้าร์ เปียโน อูคูเลเล่ ในวันที่ 13-16 กรกฏาคม 2565 ค่าสมัครเียง 29 บาทเท่านั้น อาหารฟรี เรียนดนตรีฟรี...

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โบสถ์ปางเกี๊ยะ โบสถ์เชียงใหม่มัธยม โบสถ์แม่สาใหม่ คริสตจักรโซนภาคเหนือ 1, ศจ.วินัย วจนะผาสุข - รายงาน, June 6,...