Select Page
ค่ายครอบครัว/ NEZ.1 family camp

ค่ายครอบครัว/ NEZ.1 family camp

เมื่อวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2023 ภาคอีสานโซน 1 จัดค่ายครอบครัวขึ้นที่ อุทยานแห่งชาติดงมะอี่ จ. ร้อยเอ็ด ด้วยความอบอุ่นจากแต่ละครอบครัวมารวมกันและร่วมทำกิจกรรมด้วยกันอย่างสนิทสนมร่วมกัน เป็นภาพแห่งกิจกรรมที่หาซื้อไม่ได้ แต่อยู่ที่พวกเราได้ร่วมกันทำ...
วันขอบคุณศิษยาภิบาล / Pastor Appreciation Day

วันขอบคุณศิษยาภิบาล / Pastor Appreciation Day

ถึง: ผู้นำและผู้ปกครองคริสตจักรทั่วประเทศ เดือนตุลาคม 2023 คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสทั่วโลกกำหนดให้เป็นเดือนแห่งการชื่นชมแก่ศิษยาภิบาลผู้ดูแลคริสตสจักรเพื่อเป็นเกียรติแก่ศิษยาภิบาลและผู้ที่ปฏิบัติงานด้านพันธกิจ...
พิธีถวายโบสถ์ใหม่

พิธีถวายโบสถ์ใหม่

Nimitmai new Church Dedication on June 17, 2023 เมื่อสะบาโตที่ 17 มิถุนายน 2023 มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย มีโบสถ์ใหม่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแห่งคือ คริสตจักรนิมิตใหม่ เขตมินบุรี กรุงเทพฯ โดยศาสนาจารย์เสกศักดิ์ เกียรติยรรยง ผู้นำคริสตจักร...
กลุ่มนมัสการใหม่เขตบางกะปิ

กลุ่มนมัสการใหม่เขตบางกะปิ

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2023 เป็นวันสะบาโตพิเศษอีกสะบาโตหนึ่งที่โบสถ์กะเหรี่ยงพม่าในกรุงเทพ ได้ทำการเปิดกลุ่มเล็กขึ้นที่บางกะปิ กรุงเทพฯ โดยการดูแลของอาจารย์ Alvin Paul มีพี่น้องสมาชิกกะเหรี่ยงที่มาทำงานอยู่แถวบริเวณตลาดย่านบางกะปิ...
NDR-IEL Elder & Church Officer Training

NDR-IEL Elder & Church Officer Training

NDR-IEL Elder & Church Officer Training เมื่อวันที่ 9-11, 2023 ที่ผ่านมา ทางแผนกศาสนาจารย์ได้ไปอบรมผู้นำคริสตจักรท้องถิ่นให้กับโบสถ์ภาคเหนือโซน 2 โบสถ์ทุ่งพัฒนา โบสถ์ทุ่งนาน้อย โบสถ์กิ่วกาญจน์ โบสถ์ธารทอง โบสถ็ห้วยกอก และกลุ่มบ้านห้วยเย็น...
การประกาศทั่วประเทศไทย

การประกาศทั่วประเทศไทย

กิจกรรมการประกาศข่าวดี “พระคริสต์เพื่อประเทศไทย” ของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส มีผู้รับเชื่อในพระเยซูคริสต์ใหม่กว่า 400 ทั่วประเทศ กิจกรรมนี้เริ่มต้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม และได้จัดขึ้นในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศกว่า 30 แห่ง...