Select Page
ค่ายครอบครัวสัมพันธ์ คริสตจักรโซนภาคใต้

ค่ายครอบครัวสัมพันธ์ คริสตจักรโซนภาคใต้

ครอบครัวเป็นรากฐานที่ความสำคัญต่อสังคม โดยเฉพาะในยุคสังคมดิจิตัล ที่ต่างคนต่างสนใจในโลกส่วนตัว ในค่ายนี้ พ่อแม่ ลูกและพี่น้องในพระคริสต์ ให้เวลาที่มีคุณภาพในการทำกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมการให้ความสนใจซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 12 – 15 ตุลาคม 2023...
ครบรอบ 82 ปี วันศาสนูปถัมภ์

ครบรอบ 82 ปี วันศาสนูปถัมภ์

เนื่องโอกาสการจัดงานครบรอบ 82 ปี “วันศาสนูปถัมภ์” แห่งการสถาปนากรมการศาสนา ชูนโยบายนำหลักธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนและประชาชน สร้างมิติใหม่ในการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม เพิ่มพูนรายได้โดยใช้ทุนทางศาสนา เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน โดยสมเด็จพระมหาธีราจารย์...
พิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา

พิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา

การเข้าร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์, ศจ. คารม...
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร

ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร

วันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมทั้งผู้นำองค์การทั้ง ๕ ศาสนาร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘...
กลุ่มนมัสการใหม่เขตบางกะปิ

กลุ่มนมัสการใหม่เขตบางกะปิ

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2023 เป็นวันสะบาโตพิเศษอีกสะบาโตหนึ่งที่โบสถ์กะเหรี่ยงพม่าในกรุงเทพ ได้ทำการเปิดกลุ่มเล็กขึ้นที่บางกะปิ กรุงเทพฯ โดยการดูแลของอาจารย์ Alvin Paul มีพี่น้องสมาชิกกะเหรี่ยงที่มาทำงานอยู่แถวบริเวณตลาดย่านบางกะปิ...